Under Kalaallit Nunaanni llagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Stillingen er placeret i: Palaseqarfik Nuuk, Provsteqarfik Qeqqa Tunulu
Stillingen: Ansøgerne skal opfylde kravene i lnatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilaqiit.gl.

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 17. september 2020.

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år. (70 år).

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

Grønlands Selvstyre
Bispekontoret
Postboks 90
3900 Nuuk

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret. bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke "Send ansøgning".

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.