Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 04. december 2019 eller snarest muligt efter aftale. Stillingen er placeret i:

Palaseqarfik Kangaatsiaq, Provsteqarfik Avannaa. 

Stillingerne: Ansøgerne skal opfylde kravene i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispeembedet, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 02. december 2019.

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år. (70 år).

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

Grønlands Selvstyre
Bispekontoret

Postboks 90
3900 Nuuk

Email: biskop@ilagiit.gl

mærket: ”ledig præstestilling