Grønlands Selvstyre

Bispeembedet varetager kirkelige såvel som almindelige administrative funktioner for Kirken i Grønland.

Der rettes mange forskelligartede henvendelser til embedet fra såvel offentlige myndigheder, præster, kateketer, menigheder og andre.

Embedet består af biskoppen, en stiftskontorchef, en ac-fuldmægtig, en afdelingsleder og en kontorfuldmægtig.

Biskoppen er embedets øverste chef.

Stiftskontorchefen varetager den daglige ledelse af stiftsadministrationen, og således bl.a. folkekirkens personaleansvarlige medarbejder, ansvarlig for folkekirkens samlede økonomiske bevilling og budgetter, biskoppens personlige juridiske rådgiver (amanuensis), sparringspartner for provsterne, den daglige supervisor på sagsbehandlingen ved bispeembedet, selvstændig sagsbehandler ved bispeembedet, kontakt til departementet i økonomiske og juridiske henseender.

Stillingen ønskes besat med en akademisk medarbejder, gerne jurist, med kendskab til og interesse for både økonomi og kirkelige emner. Der vil blive lagt vægt på personlige egenskaber som selvstændighed, fleksibilitet og situationsfornemmelse. Det vil være en fordel at have et vist kendskab til grønlandske forhold.

Dobbeltsproget grønlandsk/dansk foretrækkes.

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til bohaveflytning og til- og fratrædelsesfrirejser, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er tidsbegrænset for 7 år med mulighed for administrativ forlængelse i yderligere en periode.

Der er til stillingen ikke knyttet tjenestebolig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bispekontoret, tlf. +299-321134, biskop Sofie Petersen

Ansøgninger med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til: Bispeembedet, Postboks 90, 3900 Nuuk, så de er kontoret i hænde senest den 15. november 2019, mærket: ”Stiftskontorchef”.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke her.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.